Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen
  1. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
  1. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand
  1. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
  1. Herroepingsrecht: mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen
  1. Dag: kalenderdag
  1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
  1. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat een fysieke persoon of rechtspersoon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een e-mail ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

2.1.      Naam: Touch Wijnen

Adres: Craenenbroekstraat 55, 3380 Glabbeek

BTW-nummer: BTW BE0476.613.953

Telefoonnummer: +32 475 59 89 84

E-mail: info@touch-wijnen.be

Artikel 3: Intellectuele eigendom

3.1.      Touch wijnen en www.touch-wijnen.be zijn eigendom van Boddaer Ann-Michelle en Suttels Koen.

Artikel 4: Toepasselijkheid:

4.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

4.2.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld worden op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 5: Het aanbod

 • Touch Wijnen biedt de consument de mogelijkheid producten online aan te kopen op de webshop.
  • De producten die worden aangeboden voor verkoop, zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, samen met een beschrijving van hun voornaamste eigenschappen.
  • Touch Wijnen is slechts gehouden tot een middelenverbintenis in verband met de omschrijving van haar online aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en de prijs zullen Touch Wijnen niet binden.
  • Indien bestelde goederen onbeschikbaar zijn, zal de consument hiervan zo snel mogelijk geïnformeerd worden. De consument heeft de mogelijkheid de bestelling te wijzigen of te annuleren. Het bedrag dat de consument betaald heeft, zal onverwijld terugbetaald worden. Touch Wijnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van goederen.

Artikel 6: Wettelijk herroepingsrecht

 • Informatie omtrent het herroepingsrecht
  • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.3c + 6.3e). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.4), maar u bent hiertoe niet verplicht.
  • Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.
  • Beperking herroepingsrecht
 • De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • Dienstenovereenkomsten na volledig uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn
  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft
  • Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing
  • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
  • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties
  • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling
  • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest
  • De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen
  • Gevolgen herroeping
 • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (uitgezonderd eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering) onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug.
 • De terugbetaling geschied met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
 • De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Touch Wijnen, Craenenbroekstraat 55, 3380 Glabbeek, +32 475 59 89 84, info@touch-wijnen.be) terug te zenden of te overhandigen. De klant staat in voor deze verzendkosten.
 • Touch Wijnen mag de terugbetaling uitstellen, tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • Modelformulier herroeping

Zie bijlage 1 + link document

 • Terugbetalingen

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die de consument heeft gebruikt voor de betaling.

Artikel 7: De prijs

 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Alle prijzen op de site zijn in € en inclusief 21% BTW.

Artikel 8: Conformiteit en garantie

 • De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
  • De ondernemer garandeert ook dat de producten voldoen aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
  • Gebreken in de goederen moeten binnen 2 maanden na de levering schriftelijk meegedeeld worden aan Touch Wijnen.
  • De consument heeft een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de afhaling of levering wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen.
  • Indien de consument zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie na het vaststellen van een gebrek, dient de consument dit gebrek hoogstens twee maanden na de datum waarop het gebrek vastgesteld werd door de consument via e-mail te melden aan Touch Wijnen en dit op straffe van verval.
  • De wettelijke garantie dekt enkel gebreken die reeds bestaan bij de levering en is nooit van toepassing op gebreken die ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing, gebruik van het product in strijd met het doel van het product, het gebruik van het product in strijd met de gebruiksinstructies, aanpassingen aan het product, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik zijn ontstaan. 
  • Indien de consument beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. De garantie vervalt indien een niet door Touch Wijnen aangewezen derde tussenkomt.

Artikel 9: Levering en uitvoering

9.1.      Touch Wijnen zal de bevestigde bestellingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling door de consument uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht ontvangen. De consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden. Touch Wijnen zal het bedrag van de bestelling onverwijld terugbetalen.

De klant kan bij een bestelling de keuze maken tussen:

 • Levering op een door de consument gekozen adres in België
 • Afhaling bij Touch Wijnen, Craenenbroekstraat 55, 3380 Glabbeek

9.2.      Levering op een door de consument gekozen adres

De producten worden bij de consument geleverd door Touch Wijnen of door een koerierdienst in opdracht van Touch Wijnen

De leveringsdienst of Touch Wijnen kan bij levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen ter controle van de bestelling.

9.3.      Afhalen bij Touch Wijnen

Bij afhaling moet de consument de bevestigingsmail voorleggen. Dit is mogelijk op papier of digitaal. Touch Wijnen kan daarnaast ook een identiteitsbewijs vragen ter controle.

De consument staat zelf in voor elke verdere verplaatsing van de bestelde goederen.

De producten dienen binnen de 14 dagen na kennisgeving van de beschikbaarheid afgehaald te worden. Na deze termijn wordt een herinnering gestuurd naar de consument. Indien de goederen 14 dagen na deze herinnering niet afgehaald zijn, kan Touch Wijnen de overeenkomst ontbinden en zal het betaalde bedrag, eventueel verminderd met bewaringskosten, terugbetaald worden aan de consument.

Artikel 10: Betaling

10.1.    De betaling van de aankopen gebeurt via elektronische betaling. De consument betaalt via Bancontact.

Artikel 11: Risico- en eigendomsoverdracht

11.1.    Het risico gaat over op de consument wanneer de zaken aan de eerste vervoerder worden afgegeven ter verzending aan de consument in overeenstemming met de overeenkomst.

11.2.    De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van Touch Wijnen tot het moment van de volledige betaling van elke schuld die voortvloeit uit de verkoopovereenkomst voor de consument.

Artikel 12: Overmacht

12.1.    Touch Wijnen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van goederen of laattijdige levering die buiten haar macht ligt.

Artikel 13: Geschillenregeling

13.1.    Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de andere artikelen en onderdelen van de algemene voorwaarden niettemin van toepassing.

Artikel 14: Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1.    Touch Wijnen behoudt zich het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Contact

15.1     Indien de consument vragen of klachten heeft in verband met zijn bestelling, kan zij terecht bij Touch Wijnen via info@touch-wijnen.be of +32 475 59 89 84.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. Partijen zullen alle betwistingen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten (incl. algemene voorwaarden) tussen Touch Wijnen en de klant uitsluitend voorleggen aan het Vredegerecht/de Rechtbank van de plaats waar Touch Wijnen op het moment van aanhangig making haar maatschappelijke zetel heeft.
  1. Alle overeenkomsten tussen Touch Wijnen en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Artikel 17: Leeftijdsrestrictie

17.1.    De wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol is bepaald op 16 jaar en op 18 jaar voor sterke dranken. Het is ten strengste verboden wijn of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen.

17.2.    Bestellingen worden steeds afgehaald of thuis geleverd. Dit zal enkel plaatsvinden indien er aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan is.

17.3.    Indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering/afhaling, kan een identiteitsbewijs gevraagd worden. Indien er niet voldaan is aan de leeftijdsvoorwaarden, eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.